Zásady ochrany osobných údajov


Spracovanie poskytnutých osobných údajov realizujeme z dôvodu zlepšovania poskytovaných služieb. V prípade udeleného súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje v miere potrebnej na splnenie účelu a v rámci Vami udeleného súhlasu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame sú najmä nasledovné:

Kontaktné údaje

Meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a korešpondenčná adresa, prípadne ďalšie, na základe udeleného súhlasu.

Cookie

Na základe udeleného súhlasu na našej stránke so spracovaním osobných údajov, Vaše údaje spracúvame prostredníctvom súborov cookie.

  • Google – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Meta Platforms Ireland Limited - 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
  • Youtube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

 

Pre správnu funkcionalitu webovej stránky sú potrebné a použité aj ďalšie súbory cookie, ktoré však nespracúvajú a neukladajú Vaše osobné údaje. V prípade týchto súborov nie je potrebný Váš súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov.

Prečo používame súbory cookie a prečo ich naša stránka potrebuje?

Pre analýzu návštevnosti a správania používateľov na webovej stránke používame služby ako napríklad Google Analytics a Smartlook, ktoré zbierajú informácie o správaní používateľov na webových stránkach. Na základe týchto informácií a štatistík, dokážeme vylepšovať webové stránky tak, aby boli pre používateľov zaujímavejšie a pohodlnejšie.

Ďalšie, využívané služby sú používané na zobrazovanie reklamy špeciálne pre používateľov, ktorí majú záujem o naše služby, náš obsah a naše produkty. Ide o takzvané personalizované reklamy, ktoré na základe súborov cookie dokážu zobraziť relevantné reklamy pre každého používateľa samostatne.

V rámci využívania služieb pre analýzu návštevnosti a správania, ďalej pre zobrazovanie personalizovaných reklám spracúvame Vaše osobné údaje len na spomenuté účely a môžeme ich poskytovať na spracovanie spoločnostiam, ktoré tieto služby poskytujú.

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, pričom pri ich spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Koho kontaktovať, v prípade ďalších otázok a informácií ohľadom spracovania osobných údajov?

Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, pokojne nás kontaktujte elektronicky, na e-mailovej adrese: [email protected]

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou BajaBee s.r.o. so sídlom Námestie SNP 17, 811 06, Bratislava , zapísaná v: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 150580/B.

Vami poskytnuté osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťami:

  • Google Analytics – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Vaše poskytnuté osobné údaje taktiež spracúvajú služby spoločností, ale len v prípade, že ste potvrdili, že súhlasíte s používaním súborov cookie na webovej stránke.

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí nás kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected]. Odvolanie súhlasu sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolanie.

Koho kontaktovať, v prípade problémov?

V prípade problémov nás kontakujte pomocou e-mailovej adresy [email protected] alebo môžete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na akú dobu si ukladáme Vaše údaje?

Vaše údaje si odkladáme najdlhšie do zániku webovej stránky a spoločnosti, ktorá údaje spracúva, alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade, ak dôjde k nášmu/jeho zániku bez ďalšieho právneho nástupcu.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva:

právo na prístup k Vašim osobným údajom, máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom; právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679); právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektorých zákonov ačl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali, osobné údaje spracúvame nezákonne, odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo, sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:

je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku, na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo, namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu; právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takom
prípade prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku; právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto
osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.

Je nutné, aby ste nám poskytli osobné údaje?

Vaše osobné údaje ste nám poskytli na základe dobrovoľného súhlasu.

Budú Vaše osobné údaje odosielané aj do tretích krajín?

V rámci spolupráce so spoločnosťami poskytujúcimi spomínané služby, môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín. Prenos však vždy prebieha v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré na tento prenos kladie zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, pričom je v každom prípade zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov.